Uvjeti pružanja usluga TISAK foto

Informacije o trgovačkom društvu

Photo Boutique d.o.o. za izdavačku djelatnost

Heinzelova 60/I | 10000 Zagreb | OIB: 73727912033

Adresa elektroničke pošte:
foto@tisak.hr

Info telefon:
072 000 001

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 07 - 20 sati, vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, pod MBS: 080693667

Račun u: Zagrebačka banka  |  IBAN: HR1823600001102102891

Član Uprave/ Direktor: M. Štritof

 

Područje primjene
Na poslovni odnos između tvrtke Photo Boutique d.o.o. i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na Internetu i koja vrijedi u trenutku narudžbe.

Ove uvjete poslovanja Naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Za potrebe online foto-servisa Naručitelj će koristiti infrastukturu tvrtke Photo Boutique d.o.o., a za obradu narudžbi se tvrtki dobavljaču prosljeđuju samo oni osobni i slikovni podaci koji su potrebni za potpunu obradu.

Ugovorni partner
Ugovorni partner Naručitelja je tvrtka Photo Boutique d.o.o. s poslovnim sjedištem u Zagrebu.

Predaja narudžbe
Naručitelj Photo Boutiqueu d.o.o. daje narudžbu za izradu fotoproizvoda (u daljnjem tekstu: Roba). Do ugovornog odnosa dolazi kada se narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta potvrdi elektronskom poštom s e-mail adrese foto@tisak.hr.

Cijene
Roba se isporučuje po cijenama važećim na dan naručivanja usluge, a koje su navedene na Internet stranici foto.tisak.hr. Cijene uključuju PDV.

Pravo opoziva, pravo povrata Robe
Naručitelj nema pravo opoziva narudžbe nakon što je narudžba potvrđena, jer se fotografije izrađuju automatski prema predlošcima Naručitelja i prilagođavaju njegovim osobnim potrebama.

Isporuka, otprema
Narudžba se preuzima sukladno odredbama utvrđenim na Internet stranici foto.tisak.hr osim ako Naručitelj i Photo Boutique d.o.o. nisu drugačije ugovorili.

Ako Photo Boutique d.o.o. kasni s isporukom, Naručitelj nema pravo na naknadu štete, osim ako se radi o krajnjoj nepažnji ili namjeri na strani Photo Boutique-a d.o.o.

U slučaju ugovorenog preuzimanja Naručitelj će preuzeti Robu odmah po izradi, i to na kiosku koji on odredi (ako se radi o on-line narudžbi, tj. na kiosku na kojem je narudžba predana). Roba se čuva na prodajnom mjestu 10 dana, te kasnije još na skladištu 60 dana. Nakon 60 dana roba će biti uništena.

Plaćanje
Naručitelj plaća Robu na kiosku Tiska prilikom preuzimanja.

Pridržaj vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu Photo Boutique d.o.o. sve do potpunog plaćanja sve Robe iz iste narudžbe.

Odgovornost za nedostatke
Roba je manjkava ako ne odgovara tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija. Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije dva tjedna po primitku robe. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena. Skriveni nedostaci moraju se reklamirati odmah po njihovom otkrivanju u roku od mjesec dana.

Kod opravdanih reklamacija Photo Boutique d.o.o. ponajprije ima pravo na zamjensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili ako ne uspije, Photo Boutique d.o.o. će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu robu u visini jedinične cijene usluge Tisak foto za određenu vrstu robe.

Photo Boutique d.o.o. ne odgovara za isporuku Robe nestandardne kvalitete uzrokovane dostavljenim medijima Naručitelja.

Odgovornost
Photo Boutique d.o.o. odgovara samo za štete na samoj robi do trenutka slanja narudžbe. Daljnji zahtjevi Naručitelja s bilo koje pravne osnove su isključeni. Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka na nosačima podataka Naručitelja ili Photo Boutique-a d.o.o., kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža, je isključena.
Photo Boutique d.o.o. ne jamči za svojstva proizvoda. U slučaju zagubljenja medija koji je predan na izradu, nadoknaditi će se samo iznos u prosječnoj vrijednosti istog. Photo Boutique d.o.o. kod davanja narudžbe pretpostavlja da je Naručitelj svoj set podataka osigurao i za vrijeme i nakon isporuke radova.

Zaštita podataka, pravilnik o privatnosti
Naručitelj je upoznat i suglasan s tim da se njegovi osobni podaci, koji su potrebni za realizaciju narudžbe i arhiviranje, pohrane na nosače podataka. Izričito je suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju i koriste. Photo Boutique d.o.o. sa svim podacima postupa povjerljivo.

Naručitelj ima pravo opozvati svoju suglasnost u svako doba s budućim učinkom. Photo Boutique d.o.o. se u slučaju opoziva obvezuje na trenutno brisanje svih osobnih podataka, osim ako postupak po određenoj narudžbi nije do kraja realiziran.

Photo Boutique d.o.o. kod davanja narudžbe pretpostavlja da je Naručitelj svoj set podataka osigurao i za vrijeme nakon isporuke radova. Photo Boutique d.o.o. ne osigurava podatke koje je dostavio Naručitelj. Slikovni podaci koje je dostavio Naručitelj brišu se po izvršenju narudžbe. Od toga se izuzimaju oni slikovni podaci koji se arhiviraju na traženje Naručitelja.

Autorska prava, kazneno pravo
Naručitelj sam odgovara za sadržaje prenesenih slikovnih datoteka. Kod svih poslova koji se prenose na Photo Boutique d.o.o., kao i kod pohranjivanja slikovnih datoteka, pretpostavlja se da Naručitelj ima sva potrebna autorska prava, prava na žig i ostala prava. Sve posljedice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Naručitelj.

Naručitelj davanjem narudžbe jamči da se sadržajima prenesenih slikovnih datoteka ne krše kazneni propisi, a posebice ne oni propisi koji se odnose na širenje dječje pornografije. Ako Photo Boutique d.o.o. sazna za postupanje protivno ovom zajamčenju, odmah će o tome obavijestiti tijela nadležna za kazneni progon.

Mjesto ispunjenja, sudska nadležnost i mjerodavno pravo
Mjesto ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa je sjedište Photo Boutique-a d.o.o. U slučaju pravnih sporova u vezi s ovim poslovnim odnosom, primjenjuje se Hrvatsko zakonodavstvo.


Posljednja izmjena: 19. srpanj 2016
Trebate pomoć?

Obratite se našoj korisničkoj podršci